راهنمای بازی هامقالات

راهنمای قدم به قدم Hitman: Absolution

A Personal Contract,A Personal Contract اولین مرحله پیش روی شما برای بازی کردن Hitman: Absolution است. این مرحله به گونه ای حالت آموزشی دارد و چندان شما را اذیت نخواهد کرد.
در ابتدای گیم پلی (بعد از دیدن سینماتیک ها) کنترل مامور 47 را در دست خواهید گرفت. به آرامی به جلو بروید و اولین دشمن خود را از پشت بی‌هوش/خفه کنید.,0101.PNG,جسد او را در سطل کناری خود بیندازید و به راه خود ادامه دهید. از سمت راست حرکت کنید و یک نفر دیگر را کشته و همانجا او را مخفی کنید.,0102.PNG,در ادامه وارد باغی کوچک می‌شوید. باز هم از سمت راست به آرامی حرکت کرده تا وارد این محیط شوید.,0103.PNG,یک نفر را بکشید، جسد او را آنجا قایم کنید و کتابی را که روی پیشخوان سمت راست شماست را بر دارید. به راه خود ادامه داده و اگر ماموری را در جلوی خود می‌بینید، کتاب را به سمت دیگر پرت کرده و خود آرام ارام به سمت دیگر رفته و از دری که مقابلتان است رد شودید.,9474350104.PNG,در ادامه دو نفر را خواهید دید. یکی سمت چپ و یکی جلو تر. هر دوی آن هارا میتوانید به پایین پرت کنید. در کمی آن طرف تر لباس باغبانان را پوشیده و راه خود ادامه دهید. مراقب باشید که از دید باغبانان در امان باشید زیرا آن ها به شما شک خواهند کرد. وقتی گلخانه را ترک کنید باید از لبه دیوار راه بروید.,0105.PNG,در ادامه به اتاقی می‌رسید. یکی از نگهبانان را بکشید و لباسش را بپوشید. در جلوتر دستگاه های امنیتی را غیر فعال کنید و وارد در بعدی شوید.,0106.PNG,از سمت چپ و از روی پله ها به طبقه بالا بروید. یک نگهبان امنیتی را آنجا بکشید و جسدش را در اتاق کناری، قایم کنید. سپس با فعال کردن دکمه ای، کرکره هارا بکشید تا نور به طور مستقیم به نگهبانان بخورد. یکی از نگهبانان به طبقه بالا می‌آید. او را بیهوش کنید، Keycard را بردارید و بدنش را در اتاق کناری قایم کنید. با Keycard ـی که دارید به سمت دری که در طبقه بالا وجود دارد بروید و از در بگذرید.,2725270107.PNG,وقتی که از در گذشتید کمی به راه خود ادامه دهید تا به دیانا برسید. کات سین را ببینید و پس از آن به راه خود ادامه داده و به طیقه پایین بروید. 4 مامور امنیتی آنجا را با استفاده از Point Shot بکشید و از در سمت چپی رد شوید.,0108.PNG,کات سین نهایی را مشاهده کنید. این مرحله به اتمام رسید.,The King of Chinatown,زمانی که مرحله شروع شد به راه خود ادامه داده و به محله چینی ها وارد شوید. در اینجا باید کمی صبر کنید. به سمت راست خود بروید. پله هایی را مشاهده می‌کنید که به پایین ختم می‌شود. فردی را می‌بینید که به سمت پایین پله ها می‌رود. پشت سر او بروید و اورا بکشید و جسد او را همانجا مخفی کنید.,0201.PNG,لباس های او را پوشیده و پیش سلطان محله چینی ها بروید.,0202.PNG,سپس او را به اتاقی در بالای ساختمان ببرید. سپس او را از پشت در آنجا بکشید.,0203.PNG,حالا جسد او را در کمد در آن کمد مخفی کنید و به سمت در خروجی به راه بیفتید.,0204.PNG,در پایان کات سینی را مشاهده خواهید کرد و مرحله به اتمام خواهد رسید.,Terminus,Terminus را می‌توان اولین مرحله چالش بر انگیز بازی دانست. این مرحله دارای نکاتی است که باعث می‌شود به راحتی نتوانید آن را پشت سر بگذارید. و البته اگر به طور مخفیکاری آن را پیش نبرید، قطعا موفق نخواهید بود.
در ابتدای مرحله وارد خیابان اصلی می‌شوید. میتوانید از سمت راست به آرامی وارد خیابانی کوچک شوید. ,0301.PNG,در اینجا تعدادی دشمن را خواهید دید. سعی کنید بدون کشتن آن ها به راه خود ادامه دهید. در سمت راست یک در وجود دارد. از آن هم رد شوید. با کاور گیری و آرام به پشت این کاور برسید. حالا آسانسور در کنار شماست. وقتی که نگهبانان حواسشان نیست دکمه آن را بزنید. مدتی بعد آسانسور می‌رسد. مخفیانه سوار آن شوید و به طبقه بعدی بروید.,0302.PNG,در طبقه بعدی از سمت چپ به راه بیفتید، در ادامه راهرو رادیویی را مشاهده خواهید کرد. آن را روشن کنید تا یکی از دشمنان حواسش پرت شده و به سمت آن برود.,0303.PNG,حالا جلوی پنجره ای که دشمن قرار داشت خالی شده و میتوانید از آن رد شوید. در آن طرف به راه خودتان ادامه دهید تا از پنجره بعدی که برای اتاقی است که نمیتوانستید واردش بشید، بیرون بیایید. از پله ها بالا بروید و وارد محیط بعدی شوید.,0304.PNG,در ادامه یکی دیگر از دشمنان را می‌بینید که جلوی پنجره ای ایستاده است. می‌توانید او را از پنجره پرت کنید یا اینکه جسمی را بر اطراف او انداخته تا حواسش پرت شود و خودتان از پنجره عبور کنید.,0305.PNG,از این پنجره به پنجره روبرویی بروید و با نفر بعدی هم کار مشابه را انجام دهید. حالا به در مورد نظر رسیدید. آن را باز کنید و وارد اتاقک بعدی شوید.,0306.PNG,به داخل محفظه سمت راست اتاق بروید. حال کات سین نهایی مرحله را مشاهده می‌کنید.,Run For Your Life,وقایع مرحله Run For Your Life دقیقا پس از Terminus روایت می‌شود. حالا که هتل آتش گرفته به راه خود ادامه دهید تا به پنجره برسید. از لبه‌ی خارجی پنجره به سمت راست حرکت کنید و سپس از نردبان کناری به بالای پشت بام بروید. ابتدا در جلوی خود کاور بگیرید، سپس یک پلیس را بیهوش کنید/بکشید. لباس او را پوشیده و به راه خود ادامه دهید. سعی کنید تا پلیس بعدی را نیز دور بزنید.
وقتی از در آخر گذشتید وارد کتابخانه می‌شوید. مرحله کتاب خانه را اختمالا در ویدئو های مربوط به بازی قبل از عرضه Absolution دیده اید. پس از دیدن کات سین کوتاهی به راه خود از سمت راست ادامه دهید. کمی صبر کنید تا نگهبانی به شما برسد. او را از پشت کشته / بیهوش کنید.,0401.PNG,حال او را درون کمد روبرویی قرار دهید. البته می‌توانید این پلیس را نکشید و از پشت او، او را دور بزنید.,4654680402.PNG,حال به پایین پله ها بیایید. وقتی که پلیس ها از آن جا دور شدند از سمت راست و از گوشه کتاب خانه به راه خود ادامه دهید. به پله ای در سمت چپ خود می‌رسید. از آن بالا رفته و باز هم به جلو تر بروید.,0403.PNG,ممکن است بخواهید از همان راه بالا به پیش بروید. در این صورت یک پلیس در راه شماست. باید او را بیهوش کنید و در کمدی در همان نزدیکی بیندازید، سپس پلیس دیگری نیز می‌رسد که باید همین کار را تکرار کنید. اما می‌توانید از راه زیرین بروید و آن ها را دور بزنید.,0404.PNG,به آرامی راه خود را ادامه داده، از مسیر سمت چپ به پله هایی برسید و به پایین آن ها بروید. وقتی از طرف دیگر بیرون آمدید مجسمه ای که روی میز قرار دارد را بر داشته و به سمت دیگری بیندازید و حواس پلیس ها را پرت کنید. حال مسیری که باید به آن بروید خالی است. به آن سمت بروید، از پله ها بالا بروید و در نهایت به در نهایی برسید.,0405.PNG,اگر به طور مخفیکاری این بخش را به اتمام رسانده باشید هلیکوپتری شما را تعقیب نخواهد کرد، پس به آرامی به پایین بروید. در ادامه هلیکوپتری را خواهید دید، آرارم آرام به پیش رفته تا متوجه شما نشود. به محیط دیگری خواهید رسید. از پشت سنگر ها راه بروید و سعی کنید تا پلیس ها شما را نبینند. در نهایت به در دیگری خواهید رسید. به درون آن بروید.,0406.PNG,وقتی به راه خود ادامه دادید از درون گیاهان راه بروید تا کسی شما را نبیند. در ادامه به اتاقی بروید که در آن آلات موسیقی قرار دارد. حالا در اینجا موسیقی را روشن کنید تا حواس پلیس های روبروی آسانسور به آن جلب شود.,0407.PNG,در نهایت وسیله ای دیگر مانند بطری را بر داشته و حواس نفر آخری که جلوی در آسانسور ایستاده است را پرت کنید. حال سوار آسانسور شوید.,0408.PNG,در محیط بعدی از سمت چپ حرکت کنید. کمی پشت کاور صبر کنید و سپس از پشت پلیس به بیرون دری که در آنجا قرار دارد بروید. در محیط بیرونی، از پلیس ها دوری کنید و خود را به اتاقی که در آخر استگاه قرار دارد برسانید. از لبه کناری اتاقک پیش بروید و از طریق پنجره به درون اتاق بروید. از نردبانی که در اتاق کناری وجود دارد استفاده کنید تا به اتاق مورد نظر برسید. دستگاهی که در آن اتاقک قرار دارد را فعال کرده و به بیرون بیایید.,0409.PNG,بدون اینکه جلب توجه کنید از اتاق بیرون بیایید و به سمت قسمت B بروید. حال قفط باید مدتی صبر کنید تا قطار مورد نظر برسد. وقتی سوار قطار بشوید این مرحله به پایان خواهد رسید.,راهنمای قدم به قدم Hitman: Absolution,راهنمای قدم به قدم Hitman: Absolution,

سری بازی های Hitman همیشه تعداد زیادی از بازیکنان را درگیر خود می‌کردند. و حالا پس از 6 سال، این مرد کچل باری دیگر با داستان تازه خود بازگشته است. همانطور که می‌دانید، گیم پلی اصلی این سری، مخفیکاری است و ایده آل ترین شرایط برای به اتمام رساندن مراحل نیز از همین روش پیروی می‌کند. خوشبختانه سازندگان Absolution این مورد را به خوبی در بازی رعایت کردند و حتی می‌توان گفت نکات مخفیکاری را بهتر از هر بار به نمایش گذاشتند. در کنار این، در سال های اخیر، بازی های رایانه ای به سوی مکانیزم جدید اکشن رفته اند و حالات سنگر گیری، تیر اندازی و … در این گونه بازی ها، دچار تحولات شده و به سوی استاندارد هایی تعریف شده رفته اند. Hitman: Absolution هم از این قاعده مستثنی نیست و در گیم پلی آن نیز می‌توان بازی کردن به روش اکشن و تیر اندازی را مشاهده کرد. این نکته به این خاطر به بازی افزوده شده که بازیبازان این سبک ها را نیز راضی نگاه دارند. اما همانطور که گفته شد، بُعد اصلی این سری بازی، پیشروی به صورت مخفیکاری است. حتی در این شماره، کشتن دشمنانی که نیازی به کشتنشان نیست، لو رفتن توسط دشمنان و … امتیاز منفی برای مخاطب به ارمغان خواهد آورد.

همانطور که حتما خودتان نیز متوجه شدید و از آنجایی که ما هم به روش های سنتی Hitman عادت کرده ایم، این راهنما نوشته شده است تا بتوان بازی Hitman: Absolution را به طور کامل مخفیکاری تمام کرد. راهنمایی که پیش روی شماست بر اساس درجه سختی Purist، یعنی آخرین درجه سختی بازی، نوشته شده است و کمک می‌کند تا در این درجه سختی بتوان مراحل را به پایان رساند. لذا ممکن است در این درجه سختی تعداد دشمنان کمی بیشتر باشد و برخی محدودیت هایی که در درجه سختی های کمتر وجود نداشتند، در این درجه سختی خود نمایی کند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد وجود راه و روش های مختلف برای به اتمام رساندن هر مرحله است. در هر کدام از مراحل پیش رو، می‌توان به حالات مختلف آن ها را تمام کرد. در این راهنما در هر مرحله به یکی از مراحلی که منجر به تمام شدن آن مرحله به صورت مخفیکاری و در درجه سختی های بالا می‌شود اشاره شده است. این مقاله در 20 بخش، گردآوری شده است که هر کدام از آن ها را با نام آن مرحله می‌توانید در ستون سمت راست این مقاله پیدا کنید.

از طرفی در طول مراحل بازی، تعداد زیادی Object و وسایل گوناگونی قرار دارند که پیدا کردن آن ها نیز دارای امتیاز می‌باشد. در این راهنما سخنی در مورد جمع آوری این آبجکت ها به میان آورده نشده است. در صورتی که مشکلی در پیا کردنشان دارید می‌توانید لیست آن را از نگارنده این مطلب بگیرید.

لازم به ذکر است در صورت داشتن هر مشکل و یا ایراد در بازی کردن Hitman: Absolution، آن را در قسمت نظرات این مطلب ارسال نکنید. می‌توانید آن ها را به صورت پیام خصوصی به اینجانب ارسال کنید تا هر چه سریع تر به پاسخ خود برسید.

در پایان امید است تا این راهنما بتواند کمکی به شما در پیشروی در مراحل این بازی جذاب بکند، شما می‌توانید هر پیشنهاد، انتقاد و یا نظری در رابطه با این راهنما و یا بخش راهنماهای بازی داشتید، مطرح کنید. امیدواریم تا شاهد پیشرفت بیشتر بخش راهنمای بازی ها در ماه های آتی باشیم.

فرنود

عضو هیئت تحریریه بازی‌سنتر از سال ۸۹

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا