تیم تحریریه

تصویر
نام
Designaion
Short Description
Social Links
میلاد طاهر نژاد
میلاد طاهر نژاد
دبیر بخش مقالات
بهرام بی غرض
بهرام بی غرض
تیم تحریریه
داود حسینی
داود حسینی
تیم تحریریه
امیر پارسا
امیر پارسا
تیم تحریریه
کاوه اسکندری
کاوه اسکندری
تیم تحریریه